مدارس تبریز و چند شهر دیگر تعطیل شد
مدارس تبریز و چند شهر دیگر تعطیل شد

بر اثر تداوم آلودگی هوا

بر اثر تداوم آلودگی هوا