مراسم عزاداری ایام محرم در تیمچه پارچه فروشان بازار تبریز با حضور مردم برگزار می شود.

مراسم عزاداری ایام محرم در تیمچه پارچه فروشان بازار تبریز با حضور مردم برگزار می شود.